اسیدهای چندپروتونی ترکیب هایی هستند که دارای بیش از یک هیدروژن اسیدی هستند و به طور متوالی تفکیک می شوند.

اسیدهای تک پروتونی تنها یک واکنش تکفکیک دارند و فقط یک ثابت تفکیک اسید دارند:

HA(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + Aminus;(aq) Ka

یک اسید دوپروتونی (در این جا آن را با H۲A نشان می دهیم) بسته به مقدار pH می تواند یک یا دو واکنش تکفکیک داشته باشد. هر واکنش یک ثابت تفکیک اسید دارد، K و K:

H۲A(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + HAminus;(aq) K
HAminus;(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + A۲minus;(aq) K

ثابت تفکیک اولی همواره بیشتر از دومی است، یعنی K > K. برای مثال سولفوریک اسید (H۲SO۴) می تواند یک پروتون بدهد و به آنیون بی سولفات (HSO۴minus;) تبدیل شود. هنگامی که K بسیاز بزرگ باشد، در این صورت می تواند دومین پروتون خود را بدهد و به آنیون سولفات (SO۴۲minus;) تبدیل شود. (SO۴۲minus;) هم مقدار متوسطی دارد. مقدار بزرگ K در اولین تفکیک باعث می شود که سولفوریک اسید، اسیدی قوی باشد. همانند این، مقدار کوچک کربنیک اسید (H۲CO۳) می تواند اولین پروتون را بدهد و به آنیون بی کربنات (HCO۳minus;) تبدیل شود و دومین پروتون را بدهد و به کربنات (CO۳۲minus;) تبدیل شود. هر دو مقدار Ka کوچک هستند اما داریم K > K.

یک اسید سه پروتونی (H۳A) می تواند یک یا دو یا سه پروتون بدهد و سه مقدار ثابت تفکیک برای آن وجود دارد، به طوری که K > K > K>:

H۳A(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + H۲Aminus;(aq) K
H۲Aminus;(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + HA۲minus;(aq) K
HA۲minus;(aq) + H۲O(l) H۳O+(aq) + A۳minus;(aq) K

یک مثال غیرآلی از اسید سه پروتونی فسفریک اسید (H۳PO۴) است. تمام پروتون ها می توانند از دست داده شوند و به H۲PO۴minus;، سپس HPO۴۲minus;، و در آخر PO۴۳minus; تبدیل شود. یک مثال آلی از اسید سه پروتونی اسید سیتریک است، که می توانند تمام پروتون های خود را بدهد و در انتها به یون فسفات تبدیل شود.

بعد از سالهای خیلی خیلی گذشته!!

گزارش کار شیمی آلی(تبلور مجدد)

آخرین اخبار زمان و نحوه ثبت نام مرحله اول المپیاد

نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعلام شد...

عرضم به حضور منور تمایی دوستان

دلم گرفته در تنهایی!!!

تاریخچه مختصر شیمی...

aq ,یک ,اسید ,ka۱ ,پروتون ,h۲o ,⇌ h۳o ,h۳o aq ,l ⇌ ,h۲o l ,بدهد و

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ades هم اندیشی طراحی داخلی و دکوراسیون منزل froushchat بورس یار hornmindcenre isdimindmit بیمه عمر و بیمه درمان تکمیلی sos laumateci sarzaminmusics